خطا. فایل وجود ندارد یا لینک خراب است [ file not exist ]

خطا. فایل وجود ندارد یا لینک خراب است.

شما روی لینکی زده اید که مقصدی ندارد ؛ یک : سایت مرتبط خراب است. دو : لینک به سایتی میرود که تعطیل شده است. سه : این فایل یا صفحه یا تصویر توسط مدیران و سازندگان آن حذف شده است.

ما در تیم تحریریه سایت بنیانا برای چنین پیش‌آمدی از شما عذرخواهی می‌کنیم.

راه حل‌ها ؛ یک: شما می‌توانید به صفحه مبدا برگردید. معمولا برای دانلود هر فایل یا تصویر چند لینک دانلود وجود دارد. لینک های دیگر را بررسی کنید. دو: با مدیر سایت تماس بگیرید و آن خطا را گزارش کنید. سه: سایت های دیگر با جستجو در گوگل برای یافتن موارد دیگر بررسی کنید.

سپاس