ه ا ش م ی چگونه باعث لو رفتن اسرار و شهادت ۷۰ نفر شد ؟ [ در رادیو زنگ بیداری ۲۷۷ بشنوید ]

زنگ بیداری ۱۳۶ / موج خاطرات دروغین از امام (ره) در ایران