فهرست حمایت‌های مردمی

برای دانستن اطلاعات بیشتر این لینک را بخوانید

نکته بسیار مهم : در صورتی که پرداخت شما در فهرست های زیر نیست ، لطفا حتما با ما تماس بگیرید ( https://bonyana.com/tamas ) و مسئله را پیگیری فرمایید؛ چون فقط مبالغی که به حساب ما واریز میشود در لینک های زیر فهرست میشود… ؛ سپاس 


برای دیدن فهرست حمایت های انجام شده روی لینک‌های زیر بزنید تا درصفحه‌ای جدا ، شرح آن به شما نمایش داد شود :

سال 1400 : هفته اول مهر | هفته دوم مهر | هفته سوم و چهارم ( بدون حمایت ) | هفته اول و دوم آبان | هفته سوم آبان | هفته چهارم آبان بعلاوه هفته یک آذر

سال 1400 : فهرست ماه آذر ( به جز هفته اول ) | فهرست ماه دی | فهرست ماه بهمن | فهرست ماه اسفند |

سال 1401 : فهرست فروردین ماه | فهرست اردیبهشت | فهرست خرداد : متن یا PDF | فهرست تیر : متن یا PDF | فهرست مرداد : متن یا PDF | فهرست شهریور : متن یا PDF | فهرست مهر : متن یا PDF | فهرست آبان : متن یا PDF | فهرست آذر : متن یا PDF | فهرست دی : متن یا PDF | فهرست بهمن : متن یا PDF | فهرست اسفند : متن یا PDF | …

سال ۱۴۰۲ : فهرست فروردین : متن یا PDF | فهرست اردیبهشت : متن یا ‌PDF | فهرست خرداد : متن یا ‌PDF | فهرست تیر : متن یا PDF | فهرست مرداد : متن یا PDF | فهرست شهریور : متن یا PDF | فهرست مهر : متن یا PDF | فهرست آبان : متن یا PDF | فهرست آذر : متن یا PDF | فهرست دی :‌ متن یا PDF | فهرست بهمن : متن یا PDF | فهرست اسفند : متن یا PDF | …

سال ۱۴۰۳ : فهرست فروردین :‌ متن یا PDF |


[ فهرست هزینه ها ][ فهرست حمایت ها ]