اگر «در حاشیه» تمسخر پزشکان بود، «شمعدونی» تمسخر همه مردم است!