رادیو مسیر ۴۴ :به جرم عاشقی مرا با چوب زدند!! پدرم روزت مبارک!