کلیپ بسیار دیدنی آخرین قدم کاری از صدای میقات درباره شهید داوود مومنی نژاد