رمان کمی دیر تر از سید مهدی شجاعی [ واقعیتی از حال و روز منتظران امروزی ]