وضع زنان در دوره پهلوی چگونه بوده است [سه دقیقه از سخنان امام خمینی (ره)]

رضا شاه آدم خوبی بود؟ خدمات رضا خان چه بود؟ [ رادیو زنگ بیداری ۲۷۸ ]

امیرعباس هویدا بزرگترین لایحه بودجه تاریخ ایران را به مجلس داد