مصاحبه دکتر حسن عباسی بعد از ماجرای بازداشت با برنامه آرمانگرام +ویدیو

معرفی ammarnet.ir ؛ شبکه اعزام استاد و سخنران عمار