کتاب رسول مولتان درباره بزرگ مردی در غربت و زیر تیغ وهابیت ملعون