سالنامه برنامه سمت خدا برای سال ۹۸ را اینترنتی خرید کنید [بیش از ۳۰۰ مطلب از کارشناسان برنامه]

اگر «در حاشیه» تمسخر پزشکان بود، «شمعدونی» تمسخر همه مردم است!