لیلا ارشد : خانه های فساد زمان پهلوی هم بهتر از وضع موجود بود! [سخنرانی در میان افسران جنگ نرم]

تقوا در دنیای مجازی ؛گزارش کمپین + تصاویر