برنامه بیست‌وهشتم رادیو افسران ,مراقبه بعد از ماه رمضان