کسانی که به هنر بی‌اعتنا هستند، تیشه به ریشه انقلاب می‌زنند [سخنی از استاد جلیلی درباره به وقت شام]

معرفی ammarnet.ir ؛ شبکه اعزام استاد و سخنران عمار