کاسبی از جایگاه روحانیت ! [ یادداشت کوتاه استاد زائری درباره سریال سر دلبران ]