درباره انتشار ناقص جملات امامان جمعه در کانال‌های ضد انقلاب چه می‌دانید ؟

کسانی که به فرهنگ عمومی دست‌اندازی می‌کنند یا جاهلند یا مزدور بیگانه‌