راهنمای کار فرهنگی در دانشگاه [۲۰ توصیه عملیاتی به دانشجویان]

گفتگوی استاد پناهیان با دانشجویی که می‌خواست کار فرهنگی بکند

دانلود کتابچه فرهنگ تمدن ساز , منتشر شده توسط جوان آنلاین [ویژه نامه]

نادیده‌گرفتن استقلال کشور به‌بهانه حرکت به‌سمت دهکده جهانی عوام‌فریبی است