ویژه نامه فاطمی ها ؛ شهدای افغانستانی مدافع حریم آل الله