کسانی که به فرهنگ عمومی دست‌اندازی می‌کنند یا جاهلند یا مزدور بیگانه‌