مداحان به اندازه سنگری که محافظت می کنند حق دارند درباره مسایل کشور حرف بزنند