از FATF تا خودتحریمی [همراه با استاد جبرائیلی در قسمت دوم استودیو دکتر سلام ]