چرا عزاداری امام حسین(ع) از اول محرم شروع می‌شود و در دهه اول ادامه دارد؟

کارنامه سازمان مجاهدین خلق را در کتاب تبار ترور بخوانید [دانلود رایگان]