فرصت ثبت‌نام حوزه علمیه برادران فقط تا ۱۵ و خواهران تا ۳۰ فروردین

راهنمای ثبت نام حوزه علمیه ؛پاسخ به مخالفت والدین تا تعیین هدف