آمریکای امروز حتی به ارزش‌های آمریکایی هم عمل نمی‌کند