زنگ بیداری ۱۳۳ / جنگ خنده (نمایشهای طنز کاری از گروه نمایش زنگ بیداری)

کتابچه۶۶ شبهه و مانع امر به معروف با جواب /صوت سخنان مقام معظم رهبری